Johan-Wilhelm-Gustaf-kinberg

.

introduction

Johan-Wilhelm-Gustaf-Kinberg was My grand grandfather

Index

.

Litterature

he “Nordisk familjebok “Nordic book of Families says about him: See OCR and translation below.

From (Runeberg).

Swedish English
Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar, zoolog, lakare, veterinär, f. 13 maj 1820 i Grönby prästgård, Malmöhus län, d. 29 aug. 1908 i Stockholm,

blef 1838 student i Lund, där han promoverades 1844 till filos. och 1850 till med. doktor.

Han hade sedermera förordnanden som läkare, bl. a. som underlakare vid danska armén i Slesvig 1850

och som uppbördsläkare (och zoolog) på fregatten ”Eugenie” under dess världsomsegling (1851 -53;

i berättelsen om expeditionen utarbetade han afd. zoologi, Annulata, 2 hftn, 1857

-58), var 1853–56 prosektor och anatomie adjunkt vid Karolinska institutet och tjänstgjorde från 1854 tillfälligt, men sedan 1856 som tillf

 och 1859–88 som ord. professor vid Veterinärinrättningen (sedan 1867 Veterinärinstitutet), där han jämväl var föreståndare 1856-62 och 1872-86.

Han var en af Svenska veterinärläkarföreningens stiftare (1860) och dess förste ordf. Utom en mängd veterinärmedicinska afhandlingar m: m. i “Ofversigt af Vet. akad: handl.” (bl. a. 1855–56, 1864—67) lämnade K. många bidrag till kännedomen af annulaterna (ringmaskarna) och skref den prisbelönta afh. Synopsis suturarum et epiphysium (1869);, han bearbetade 2:a sv. uppl. af Milne-Edwards’ “Lärobok i zoologi

Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar, zoologist, physician, veterinarian, b. 13 May 1820 in Grönby vicarage, Malmöhus county, d. 29 Aug. 1908 in Stockholm,

in 1838 became a student in Lund, where he was promoted 1844 to filos. and 1850 to with. Doctor.

He later had employment as a doctor, among others. a. as assistant doctor to the Danish army in Schleswig 1850

and as a on board doctor (and zoologist) on the frigate “Eugenie” during its world voyage (1851 -53;

in the story of the expedition he prepared the department of zoology, Annulata, 2 hftn, 1857

-58), was 1853–56 prosector and anatomy assistant professor at Karolinska Institutet and served from 1854 temporarily, but since 1856 as ordinary.

and 1859–88 as ordinary professor at the Veterinary Institute (since 1867 Veterinary Institute), where he was also director 1856-62 and 1872-86.

He was one of the founders of the Swedish Veterinary Association (1860) and its first chairman. In addition to a number of veterinary dissertations, etc. in “Ofversigt af Vet. Akad: handl.” (among others 1855-56, 1864-67) K. made many contributions to the knowledge of the annulats (ringworms) and wrote the award-winning dissertation Synopsis suturarum et epiphysium (1869) ;, he edited the 2nd Swedish edition of Milne-Edwards’ “Textbook in zoology

 

.

Worldtour with frigate “Eugenie”

Like Darwin, Johan Gustaf Hjalmar Kinberg sailed around the world with the Swedish warship Eugenie 1851-1853 (Link). He was board doctor and zoologist.
(Click on the worldmap and painting below)

Image result for eugenie världsomseglingSource: http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/2248650

Get the book at https://biblioteket.stockholm.se/titel/476645

.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert