The Earth shall last forever

This is the transcript in Swedish with my English translation of a Swedish Jehovah’ s Witness  speech, . The speech was held by Kjell N. February 17 2018 in Göteborg. The images can be seen from this link.

Important about the Bible texts in this transcript.

The Swedish and English version contains approved Swedish and English translations.  After every Bible text in the English version of the transcipt there is a link to this note. Please read it. Thank you.

(1)  About texts from the Bible. If you are reading a Bible text using the Google translate option, you must know that the Google translation may not be a approved translation. We recommend you to open the original text  that is linked to read the approved translation.

Swedish version English version
Jorden skall bestå för evigt.

Mötet börjar med att man sjunger sång 145 ” God’s Promise of Paradise”

Vi sjöng ju här om jorden. Visst skall det bli paradis

The earth shall last forever.

The meeting begins by singing song 145 ” God’s Promise of Paradise”

Kjell continued his speech after the song:

the song we sang here was about the earth. Certainly, it will be paradise.

Nedskräpning

Men ibland när man tittar på nyheterna vad ser man, vad berättar dom? 

Jo det är nedskräpning. Jorden och  haven är fulla med plast och skräp som man slänger från båtar.

och vi släpper ut olja som får våra fiskar att må dåligt.

Det är verkligen en tråkig syn man ser många gånger på tv.

Men skall det vara så här? Skall jorden bli så förstörd genom att man fördärvar den hela tiden?
Även vattnet är så förorenat på många ställen på jorden så det går inte att dricka. Man måste rena och bearbeta det på olika sätt för att vi skall kunna dricka det utan att bli sjuka.

Men kommer det verkligen att bli så att jorden blir så kass så att vi skulle kunna så att säga , slänga bort den,
eller att det skulle bli något eldklot som bara försvinner och vi med den?

Nej, så är det ju inte.

Jehovah har ju gjort jorden för att den skulle bestå för evigt, står det i Bibeln.

Vi skall slå upp några texter som visar att Jehovah verkligen vill att jorden skall bestå. 

Låt oss läsa  psalm 115:16: “Himlen, den tillhör Jehova, men jorden har han gett åt människorna.

Pollution

But sometimes when you look at the TV news, what do you see?What are they saying?

They tell  about pollution. The earth and  the oceans are  full of plastic and rubbish that we throw from cars and boats.

And we release oil that poison our fishes.

It’s really a sad sight you watch on TV many times.

But should it be like this? Must the earth become totally damaged because of our pollution?
Even the water is so polluted in many places on earth so it’s impossible to drink. You have to clean and process it in different ways so that we can drink the water without getting sick.

But will it really be so that the earth becomes so damaged that we could say, we could throw it away,
or will there be a fireball that then will disappear and the earth with it?

No, it will not be like that.

Jehovah has made the earth for it to last forever, says the Bible.

We will look up some texts that show that Jehovah really wants the earth to survive.

Let us read  psalm 115:16  Salmi 115:16(it)   “As for the heavens, they belong to Jehovah. But the earth he has given to the sons of men.” : (1)

Jorden är en pärla

Jehovah har gjort så att vi människor skall kunna njuta av jorden.

Vi  ser att på avstånd genom satelliter att jorden är som en pärla i jämförelse mot många andra stjärnor och planeter.

The earth is a gem

Jehovah has made so we humans can enjoy the earth.

We see it at a distance through satellites that the earth is like a gem in comparison to many other stars and planets.

Planetsystemet

Om vi tittar på var jorden befinner sig i  planetsystemet, ser vi att det är ganska långt till solen, det är 150 miljoner km mellan oss och solen. Jorden är så perfekt placerad i förhållande till solen så att vi kan ha en behaglig temperatur här.  På Mars är det 125 grader kallt och det skulle vi inte vilja vara med om.  På Venus är det ända upp till 460 grader varmt och luften är full med svavelsyra  och koldioxid så där skulle vi inte kunna leva länge.

The planetary system

If we see where the Earth is in the planetary system, we see that the Earth is far away from the sun. We have about 150 million km between us and the sun. The earth is so perfectly placed  so that we can have a comfortable temperature here. On Mars, it’s 125 degrees cold and we would not like to live there. At Venus it can be 460 degrees hot and the air is full of sulfuric acid and carbon dioxide so we would not be able to live there for a long time.

Jehovah har skapat jorden på ett sådant sätt att vi skulle kunna njuta av temperaturen och ett rätt avstånd från solen. Jehovah has created the earth in such a way that we can enjoy the temperature with the right distance to the sun.
I begynnelsen

Låt oss läsa Moseboken 1:1

 begynnelsen skapade Gud himlen och jorden Jorden var öde och tom, och de djupa vattnen täcktes av mörker, och Guds verksamma kraft rörde sig över vattenytan. Och Gud sa: ”Det ska bli ljus.” Då blev ljuset till. Gud såg att ljuset var gott, och han började skilja ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.

In the beginning

Let us read  Genesis 1:1  Genesi 1:1

 In the beginning God created the heavens and the earth.  Now the earth was formless and desolate,  and there was darkness upon the surface of the watery deep and God’s active force was moving about over the surface of the waters. And God said: “Let there be light.” Then there was light. After that God saw that the light was good, and God began to divide the light from the darkness.  God called the light Day, but the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, a first day” : (1)

Uttrycket “I begynnelsen” kan betyda att det var mycket länge sedan. Det kan vara rätt som många säger att jorden är 4.2 miljarder gammal. Jehovah skapade jorden mycket länge sedan. Det gjorde han för att det skulle finnas tid för att skapa andra saker. The term “in the beginning” may mean that this happened a long time ago. It may be correct that the earth is 4.2 billion years old. Jehovah created the earth a long time ago. He did so to have  time to create other things.
Låt oss läsa Moseboken 1:27

“Och Gud skapade människorna så att de liknade honom, till sin avbild skapade han dem. Han skapade dem som man och kvinna.”

Let us read   Genesis 1:27   Genesi 1:27(it)

“And God went on to create the man in his image, in God’s image he created him; male and female he created them.”  : (1)

Ett pradis med mat, luft och vatten

Jehovah satte inte  människoparet på en sophög, utan i ett paradis.

Låt oss läsa Moseboken 1:29

Sedan sa Gud: ”Jag ger er alla fröbärande växter som finns på jorden och alla träd som ger frukter med frön i. De ska ge er mat. Och jordens vilda djur och himlens flygande varelser och allt annat som lever och rör sig på jorden ska få de gröna växterna som mat.

Människorna hade mat, luft och vatten de kunde dricka. Egentligen är det inte mycket mer vi behöver för att leva.

A paradise with food, air and water

Jehovah did not put the human pair on a garbage dump, but in a paradise.

Let us read  Genesis 1:29   Genesi 1:29 (it)

Then God said: “Here I have given to you every seed-bearing plant that is on the entire earth and every tree with seed-bearing fruit. Let them serve as food for you.  And to every wild animal of the earth and to every flying creature of the heavens and to everything moving on the earth in which there is life,* I have given all green vegetation for food.” : (1)

The people had food, air and water they could drink. Actually, there is not much more we need to live.

det var mycket gott

Låt oss läsa Moseboken 1:29-31

Sedan sa Gud: ”Jag ger er alla fröbärande växter som finns på jorden och alla träd som ger frukter med frön i. De ska ge er mat. Och jordens vilda djur och himlens flygande varelser och allt annat som lever och rör sig på jorden ska få de gröna växterna som mat.”  Och så blev det.  Sedan såg Gud på allt som han hade gjort, och det var mycket gott.+ Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Jehovah tyckte själv att det var mycket gott. Det var välidgt bra för människorna. Och de skulle kunna leva för evigt.

Nu vet vi att det inte blev så för at Adam och Eva syndade.

it was very good

Let us read  Genesis 1:29:31   Genesi 1:29:31(it)

“After that God saw everything he had made, and look! it was very good. And there was evening and there was morning, a sixth day.”

Jehovah thought it was very good. It was good for the people. And they could live forever.

Now we know that it did not happen because Adam and Eve sinned.
Vattnets kretslopp

Men Jehovah satte igång ett system så att saker och ting kunde återvinnas. Ett system som vi känner till som kretslopp.

Vi skall titta på ett sådant kretslopp

Låt oss läsa Predikaren 1:4-7

Generationer kommer, generationer går men jorden består för evigt. Solen går upp, solen går ner,och sedan skyndar den tillbaka till platsen där den går upp igen.  Vinden blåser söderut, den slår om mot norr. Runt, runt rör den sig, den växlar ständigt.  Alla floder rinner ut i havet,  ändå blir havet aldrig fullt. Till den plats som floderna kommer ifrån, dit vänder de tillbaka för att åter strömma fram.

Detta är sant. Det är just det som vi kallar för kretslopp. Solen gör att vatten avdunstar och det bildas moln.  Molnen tar med sig vatten över land och återlämnar vattet med regn till marken och sedan kommer vattnet till floder  som tar med det tillbaka till havet.

Det här kretsloppet skapade Jehovah för länge sedan och det fungerar fortfarande.

Det här kretsloppet håller på i all evighet därför att Jehovah har gjort det på det sättet att vi skall ha vatten för att vattna  växter, den mat vi skall odla och äta. Det vattnet finns där.

The water cycle
 
But Jehovah started a system so things could be recycled. A system we know as a cycle.
 

We will look at such a cycle

 

Let us read  Ecclesiastes 1:4-7  Ecclesiaste 1:4-77(it) 

A generation is going, and a generation is coming, ut the earth remains* forever.  … All the streams* flow into the sea, yet the sea is not full. To the place from which the streams flow, there they return so as to flow again.” : (1)

This is true. That’s exactly what we call a cycle. The sun makes water evaporate over the sea and clouds are formed. The clouds bring water over land and return the water with rain to the ground and then the water comes to rivers that bring it back to the sea.

This cycle created Jehovah long ago and it still works.

This cycle continues forever, because Jehovah has done it in the way that we have water to water plants, the food we will grow and eat. That water is there.

 

Vatten och livets vatten

Låt oss läsa Jesaja 55:10-11

Precis som regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän jorden är genomdränkt,så att den börjar gro och spira och ger säd att så och bröd att äta,   så är det också med ordet som kommer från min mun. Det kommer inte tillbaka till mig utan resultat. Det uträttar min vilja och det har framgång.

Jehovah har allt genomtänkt så att vi skall få det vi behöver. Jehovah försörjer oss inte bara med vatten utan även med livets vatten så vi kan få den andliga näring så vi kan leva i ett gott förhållande till Jehovah.

Jesaja 55:8-9

Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar”, säger Jehova.  ”Precis som himlen är högre än jorden,så är mina vägar högre än era vägaroch mina tankar högre än era tankar.

På det här sättet visar har att vi måste rätta oss

 Water and water of life

Let us read  Isaiah 55:10-11  Isaia 55:10-11(it)

For just as the rain and the snow pour down from heaven and do not return there until they saturate the earth, making it produce and sprout, Giving seed to the sower and bread to the eater,  So my word that goes out of my mouth will be.It will not return to me without results, But it will certainly accomplish whatever is my delight, And it will have sure success in what I send it to do.” : (1)

 
Jehovah has thought about everything so that we will get what we need. Jehovah not only supplies us with water but also with the water of life so we get spiritual nutrition to live in a good relationship with Jehovah.
 

For my thoughts are not your thoughts, And your ways are not my ways,” declares Jehovah. For as the heavens are higher than the earth, So my ways are higher than your ways And my thoughts than your thoughts.

In this way, we show that we have to follow him because he knows our best. He has done all of this for us to feel good and stay alive.

 

Luften

efter honom eftersom han vet vårt bästa. Han har gjort all detta för att vi skall må bra och fortsätta leva.

Vatten är väldigt viktigt. Så är det också med luften. Vi säger ofta att vi vill öppna fönstret får att få in syre. Men hur är det med luften? Det finns mycket annat i luften. Skulle det vara 100% syre i luften då skulle vi inte kunna leva på jorden.

Vi andas ut koldioxid och träden avger syre. Och syret blandas då med kväve.

Jorden atmosfär består av 78% kväve, 1% koldioxid och 21% syre. På det sättet kan vi andas in luften utan att ta skada. Det här reglerar sig automatiskt. Vi behvöer inte trycka på någon knapp för att få det rätta blandningen i atmosfären. 

Jehovah har gjort att denna blandning bibehålls.

Vad skulle hända om andelen syre sjönk i atmosfären?

Då skulle vi somna och stearinljus skulle slockna.

Därför blåser det så att syret från skogen  sprids.  

Jeovah har gjort det på ett fint sätt och det tar inte slut. Det fanns redan på Adam och Evas tid och mycket innan eftersom djuren också andas och behvöer frisk luft.

Låt oss läsa Psalm 104:24-25

Många är dina verk, Jehova! Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av det du har skapat. Där är havet, så stort och vidsträckt,med ett oräkneligt myller av djur,både stora och små.

Genom  de här processerna så har Jehovah verkligen försett oss med det som vi behöver för att kunna fortsätta och leva och må bra. 

The air

Water is very important. That’s how it’s with the air too. We often say that we want to open the window to get oxygen. But how about the air? There is much else in the air. Should it be 100% oxygen in the air then we could not live on earth.

 

We breathe out  carbon dioxide and the trees emit oxygen. And the oxygen is mixed with nitrogen.

Earth’s atmosphere consists of 78% nitrogen, 1% carbon dioxide and 21% oxygen. That way, we can inhale the air without getting ill. This is regulated automatically. We do not need to “press any button” to get the right mix in the atmosphere.

Jehovah has made sure that this mixture is maintained.

What would happen if the proportion of oxygen dropped in the atmosphere?

Then we would fall asleep and candles would go out without blowing.

Therefore, it blows so that the oxygen from the forest is spread.

Jeovah has done it in a good way and it does not end. It was already in Adam and Eve’s time and much before, because the animals that were create efore also breathe and need fresh air.

Let us read  Psalm 104:24-25  n Salmi 104:24:25(it) 

How many your works are, O Jehovah! You have made all of them in wisdom. The earth is full of what you have made. There is the sea, so great and wide, Teeming with countless living things, both small and great.” : (1)

Through these processes, Jehovah has  provided us with what we need to continue and live and feel well.
Ingen uppskattning för Jehova och skapelsen

Låt oss läsa Romarna 1:20-22

Ända sedan världens skapelse har man tydligt kunnat se hans osynliga egenskaper, både hans eviga kraft och hans gudomlighet,  för de kan uppfattas genom det som är skapat. Därför är man utan ursäkt.   För trots att de kände till Gud ville de varken ära honom som Gud eller tacka honom. I stället resonerade de enfaldigt och tomt, och deras oförnuftiga hjärtan blev förmörkade.  De utgav sig för att vara visa, men de blev dåraktiga.

Vi har inte tittat på kroppen, hur fantastiskt väl den är gjord för att vi skall kunna leva mycket längre än den ålder vi har nu.

Istället för att uppskatta det Jehovah har skapat så hittar man på andra uräkter och påståenden att vi är utvecklade utan någon intelligent skapare bakom det här. Vi som nu har funnit Jehovah måste vara tacksamma för att han har byggt upp sett sådant fint system för oss. Men det är också så att Jehovah kommer att göra upp med de här personerna som motarbetar honom

Han kommer inte att bara lämna det så här att de kan hålla på och smutsa ner jorden och göra den obeboelig, så att vi inte kan utnyttja alla de resurser han har gett oss. 

Not appreciating Jehovah and the Creation

Let us read Romans 1:20-22 Romani 1:20-22(it)

For his invisible qualities are clearly seen from the world’s creation onward, because they are perceived by the things made,  even his eternal power and Godship, so that they are inexcusable. For although they knew God, they did not glorify him as God nor did they thank him, but they became empty-headed in their reasonings and their senseless hearts became darkened.  Although claiming they were wise, they became foolish” : (1)

We have not looked at the body, how amazing it is, that we can live much longer than the age we have now.

Instead of appreciating what Jehovah has created, one finds in other excuses and claims that we are developed without any intelligent creators behind this. We who have now found Jehovah must be grateful for having built up such a nice system for us. But it is also true that Jehovah will deal with the people who oppose him.

He will not just leave it so that they can hold on and pollutethe the earth and make it unlivable so that we can not enjoy  all the resources Jehovah gave us.

 

 

 

 Jehovah skall fördärva de som födärvar jorden 

Låt oss läsa Uppenbarelseboken 11:18

“Nationerna blev vreda, men du blev också vred, och så kom den bestämda tiden för att döma de döda och för att belöna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som respekterar ditt namn, både höga och låga, och för att fördärva dem som fördärvar jorden.”

Många politiker blev vredgade. Men Jehovah kommer också att vredgas och han kommer att göra upp med dom, fördärva dom som har fördärvat jorden.

 

Jehovah will ruin those who ruin the Earth 
 

“But the nations became wrathful, and your own wrath came, and the appointed time came for the dead to be judged and to reward your slaves the prophets and the holy ones and those fearing your name, the small and the great, and to bring to ruin those ruining* the earth.”

Many politicians became angry. But Jehovah will also become angry and he will deal with them, destroying those who have destroyed the earth.

Vår mission

Då gäller det att vi är på Jehovahs sida. Vad är det vi skall göra?

Vi skall istället hjälpa människor. 

Vi skall hjälpa dom att ställa sig på Guds sida.

Vi har som målsättning att studera med människor oberoende av deras status och lära oss Guds vägar så vi gör det som är rätt.

Låt oss läsa Psalm 37:29

De rättfärdiga ska ärva jorden, de ska bo på den för evigt.

Vad gör vi med soporna?

Förutom att vi deltar i predikoverksamhet, försöker få andra människor att ta ställning för det som är rätt,  vad gör vi med vårat skräp? Slänger vi det genom bilrutan när vi är ute och åker så det lyser rött och grönt i alla möjliga färger ute på gator och vägkanter? I många länder så plockar man inte upp så det blir som en skräphög som man åker igenom.  Är vi sådana eller stoppar vi dom där dom skall vara? 

i Arboga uppmärsammade Kommunen att Beteliterna (2) var mycket duktiga i att sortera skräp för att det skulle kunna återvinnas. De  fick mycket beröm. Vi skall uppfylla det uppdrag vi har fått. 

Our mission

Then we need to be on Jehovah’ s side. What are we going to do?

We will instead help people.

We shall help them to stand on God’s side.

We aim to study with people regardless of their status to  learn God’s ways so we do what is right.

Let us read  Psalm 37:29  Salmi 37:29(it)

The righteous will possess the earth. And they will live forever on it.” (1)

What do we do with garbage?

In addition to participating in preaching activities, trying to get other people to take a stand for what is right  what do we do with our garbage? Are we throwing it through the car window when we go outside so it shines red and green in all sorts of colorin the street and on the road margins? In many countries, they do not pick it up so it looks like you are driving in a garbage dump. Are we such or do we stop them where they should be?

In Arboga the municipality noticed that the Bethelites (2) were very good at garbage separating for it to be recycled. They received a lot of praise. We shall fulfill the mission we have received.

 

 

vi inte kan styra på det sättet som Jehovah kan göra.

Låt oss läsa Apostlagärningarna 1:8

“en ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vara vittnen om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens yttersta ände.”

Vi måste acceptera att vi inte kan styra på det sättet som Jehovah kan göra.

Jeremia10:23

Jag vet mycket väl, Jehova, att människan inte kan välja rätt väg. Hon kan inte ens styra sina egna steg.”  

  

we can not control the way Jehovah can do.

Let us read the  Acts 1:8 

“But you will receive power when the holy spirit comes upon you, and you will be witnesses of me in Jerusalem, in all Ju·dea and Samaria, and to the most distant part of the earth.” : (1)

We must accept that we can not control the way Jehovah can do.

Let us read  Jeremias10:23

I well know, O Jehovah, that man’s way does not belong to him. It does not belong to man who is walking even to direct his step.” : (1)

 

Notes

(1)  About texts from the Bible. If you are reading a Bible text using the Google translate option, you must know that the translation may not be a approved translation. We recommend you to open the loriginal text  that is linked to read the approved translation.

(2) About Bethel. Bethel was an important city in Israel  at the time of Jesus. Jehovah’s Witnesses were members oof the Christian Bethelites congregation in Arboga. Read more about Bethel here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

38 thoughts on “The Earth shall last forever”

Leave a Reply

Your email address will not be published.